AZIMUTH-DPS DOBIO DOZVOLU ZA PROIZVODNJU NVO

U drugoj polovini 2012.godine Društvo AZIMUTH-DPS donelo je internu odluku da deo svojih kapaciteta osposobi za poslove proizvodnje i remonta komponenata naoružanja i vojne opreme. Kada je prva faza tehnološke i kadrovske pripreme završena, aktom int. broj 53-1/12 od 30.10.2012., Društvo je zatražilo od MO informaciju o procedurama pokretanja postupka za dobijanja dozvole za vršenje poslova proizvodnje i remonta u oblasti NVO.
Po dobijanju odgovora MO, aktom int. broj od 2748-2 od 12.12.2012., započinje druga faza aktivnosti posvećenih:

– Formiranju tri radne jedinice (sa odgovarajućim laboratorijama) za remont komponenata NVO;

– Izradi projektnih zahteva za razvoj probnih stolova za ispitivanje pneumatskih i hidrauličnih komponenti oklopnih borbenih vozila, a zatim i izradi idejnih rešenja;

– Izradi i kompletiranju Elaborata u kome su obrađena i dokumentovana: (a) – sva pitanja statusno-pravnog karaktera Društva; (b) – izrađen detaljan tehničko-tehnološki deo Elaborata; (c) – izrađena potrebna tehnička dokumentacija (po formalizovanim ISO procedurama.

Po završetku navedenih aktivnosti aktom int. broj 26-1/13 od 5.02.2013. Društvo se obratilo MO, Sektoru za materijalne resurse, Upravi za odbrambene tehnologije sa zahtevom za dobijanje dozvole za proizvodnju NVO. Uz zahtev je dostavljen i izrađen Elaborat.

Nadležni organi MO su proučili dostavljenu dokumentaciju, ostvarili lični uvid u proizvodne kapacitete, opremu i program proizvodnje i utvrdili da Društvo AZIMUTH-DPS ispunjava uslove propisane Zakonom o proizvodnji i prometu NVO i da se može baviti delatnošću proizvodnju NVO u oblastima razvoja (projektovanje i izrada probnih stolova), izrade finih filtera za tenkove i borbena vozila, remonta tenkovskih motora i protivtrzajućih uređaja artiljerijskih oruđa, optoelektronskih uređaja i instrumenata vazduhoplova.

Dobijanjem dozvole za proizvodnju NVO, uz već ranije dobijenu dozvolu za promet NVO i proizvoda dvostruke namene, Društvo AZIMUTH-DPS se svrstalo u mali broj preduzeća u Srbiji koja poseduju pravni i tehnološki kapacitet za vršenje delatnosti prometa i proizvodnje NVO.

U prilogu je Rešenje MO za izdavanje dozvole za proizvodnju NVO, int. broj 512-8 od 21.03.2013. godine.

 

Објављено у Vesti